Tko su obveznici zakonske revizije za 2018. godinu?

Propisi i zakoni

Obveznici zakonske revizije sukladno zakonskim propisima i rokovima, trebaju najkasnije do kraja rujna, imenovati revizorsko društvo za obavljanje revizije. Naime, članak 41., stavak 1. Zakona o reviziji (NN 127/17) propisuje da obveznici revizije trebaju imenovati revizorsko društvo za obavljanje revizije najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi. 

Posebno ističemo skupinu poduzetnika koja prvi put postaje obveznik revizije – trgovačka društva čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani pokazatelji za prethodnu, tj. 2017. godinu prelaze barem dva od tri sljedeća parametra: ukupna aktiva – 15 milijuna kuna, ukupan prihod – 30 milijuna kuna te prosječan broj radnika – 25.

Osim prethodno navedene skupine obveznika revizije, donosimo Vam popis i ostalih obveznika zakonske revizije:

1. subjekti od javnog interesa,

2. veliki i srednji poduzetnici koji nisu subjekti od javnog interesa,

3. poduzetnici koji su matična društva velikih i srednjih grupa,

4. poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštenjem svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te

5. poduzetnici koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelj ili kao novoosnovano društvo nastalo navedenim statusnim promjenama. 

Poduzetnici se, sukladno Članku 5. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16), razvrstavaju na mikro, male, srednje i velike ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Sukladno našem iskustvu, pretežita praksa je da poduzetnici često previde rok za pravovremeno imenovanje revizora za što, uz neinformiranost, uzroci leže i u činjenici da se reviziju doživljava samo kao zakonsku obvezu i još jedan zakonom nametnuti trošak poduzetniku. 

Međutim pravovremen i pažljiv izbor kvalitetnog revizora je, prije svega, u interesu svakog poduzetnika s obzirom da takvim izborom on stvara uvjete da upravo njegov odabrani revizor, svojim radom i pravovremenim ukazivanjem na eventualno potrebne korekcije, učinkovitije postane kreatorom uštede umjesto troškom. 

Uz to što pravovremeno imenovanje kvalitetnog revizora omogućuje da se cijeli proces revizije organizira i provede pravovremeno te u skladu s vremenskim mogućnostima, pravovremeno obavljanje predrevizije (prve faze revizije) i to već tijekom zadnjeg tromjesečja godine na koju se revizija odnosi, omogućava poduzetniku da maksimalno efikasno, pravovremeno i ciljano koristi usluge revizora. 

To je optimalno moguće, prije svega, tijekom i nakon prve faze revizije, s obzirom da upravo u navedenom trenutku revizor informira poduzetnika o rezultatima prvih nalaza, pri čemu osigurava priliku za poduzetnika i njegovo računovodstvo da, zajedno s njim, prodiskutiraju i analiziraju rezultate, procijene njihove potencijalne porezne učinke, donesu odluku o eventualnim korekcijama, te ih zajedno sa svojim računovodstvom provedu bez stresa i retroaktivnog ispravljanja.

Prethodno opisanim postupanjem se, također, osigurava da je poduzetnik manje opterećen provođenjem druge faze revizije, koja se provodi nakon proteka poslovne godine na koju se odnosi, a u skladu s njegovim zahtjevima i vremenskim kapacitetima. 


Želite primati još više ovakvog ili sličnog sadržaja u budućnosti? Prijavite se  ovdje.

Pretplatite se na naš newsletter