Zašto pravovremeno angažiranje revizora donosi dodatnu vrijednost korisnicima EU fondova

Savjet revizora:

Kvalitetna revizija EU projekata od samog početka provedbe doprinosi njihovom uspjehu na zadovoljstvo svih uključenih strana

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i našim su poduzetnicima otvorene velike mogućnosti sufinanciranja razvoja sredstvima iz EU fondova. Dobrim dijelom ta su sredstva namijenjena rastu i razvoju malih i srednjih poduzeća, povećanju konkurentnosti privatnog sektora, zapošljavanju i jačanju izvoza. 

Svjedoci smo kako su poduzetnici u ostalim zemljama članicama uspješno koristili i koriste sredstva EU fondova te samim time jačaju svoju konkurentnost. Upravo zato, iznimno je važno da i hrvatski poduzetnici iskoriste ovu priliku, razvijaju i racionaliziraju poslovanje uz pomoć istih financijskih mehanizama kako bi održali i unaprijedili svoju konkurentnost na domaćem i EU tržištu.  

No, da bi se ostvarili očekivani ciljevi, temeljito i strukturirano sagledavanje i pripremanje projekta od neosporne je važnosti, a kako bi se osigurala njegova provedivost i održivost. Ispunjenje tog uvjeta je, uz to što je ključno za poduzetnika, presudno i da bi cijeli postupak prijave bio uspješan, zadovoljio ciljeve i visoke kriterije natječaja, odnosno bio usklađen s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. 

Definirani ključni financijski parametri projekta koji se sufinancira, obvezuju poduzetnika i ugovorno na određeno vrijeme nakon realizacije sufinanciranog ulaganja,  u kojem domaća provedbena tijela kao i tijela EU imaju pravo i obvezu pratiti efikasnost realizacije projekta te sukladno navedenom, penalizirati eventualno ne ostvarivanje zadanih ciljeva zahtjevima za povrat dobivenih sredstava sufinanciranja. 

Postoje značajni rizici da projekti, kojima je odobrena potpora, ne budu provedeni u skladu s planom i ne mogu ostvariti planirane pokazatelje. Takvim primjerima svjedočimo u svim zemljama EU, u zemljama koje su bile i bolje od nas pripremljene za prijave projekata na EU fondove. Obzirom na trajanje članstva u EU, hrvatski poduzetnici i ostali korisnici imaju za sada tek nekolicinu iskustava u ovom području. Međutim ta, kao i iskustva drugih članica ozbiljno upozoravaju na rizike neadekvatne provedbe projekta i ne ostvarivanja planiranih ciljeva te su zapravo vrijedni primjeri iz kojih možemo mnogo toga zaključiti.  

Nedostatak procjene rizika u dijelu trošenja novaca i opravdanosti troškova te pogreške u provedbi neki su od razloga zahtjeva za povratom sredstava. 

Najčešći propusti koji su uočeni tijekom revizije od strane Europske komisije odnosili su se na, primjerice:

- neusklađenost nabavljene opreme sa specifikacijom u prijavi, 

- nemogućnost dovršenja izgradnje ili nabavke opreme prema vremenskom okviru definiranom u projektnoj prijavi, 

- nabavljena oprema nije korištena prema svrsi iskazanoj u projektnoj prijavi, 

- naknadne promjene u tehničkim specifikacijama nisu bile adekvatno dokumentirane, 

- nisu dokumentirani i objašnjeni dokazi o izvršenju intelektualnih usluga, i slično.

Navedeni primjeri rezultirali su, kao što smo već prethodno naglasili, povratom sredstava, dok je u mnogim slučajevima povrat sredstava izvršen i putem ovrhe, što predstavlja dodatan rizik za poslovanje poduzeća i njegovu održivost na tržištu.

Angažiranje revizora stoga je obvezno kod većine projekata te se smatra prihvatljivim troškom (sufinanciranim u jednakom postotku kao i ostali prihvatljivi troškovi projekta).

Naše iskustvo, a koje uključuje i sudjelovanje u procesu ocjenjivanja prijava te revizije realizacije različitih vrsta EU projekata, pokazalo je da poduzetnici reviziju doživljavaju pretežito kao obvezu i aktivnost koja im je nametnuta od strane implementacijskih tijela i koja se treba odraditi tek u posljednjoj fazi provedbe. 

Ovim putem stoga nam je želja naša iskustva podijeliti s vama te u interesu kvalitetne provedbe projekta i interesu samih poduzetnika naglasiti da ovu do sad vrlo čestu praksu, možemo i trebamo promijeniti zajedno. 

Uloga revizije jest verificirati provedene troškove projekta, međutim u „post festum“ fazi vrlo je teško, odnosno gotovo nemoguće, ispravljati pogreške napravljene u provedbi. 

Upravo zato iznimno je važno odabrati revizora s adekvatnim iskustvom i referencama te dogovoriti dinamiku revizije dizajniranu u skladu s naravi i rizicima projekta, na način da poduzetnik, uz to što mu je obavezna, od nje ostvari i dodatnu korist. 

Poduzetnik može imati daleko veću korist od revizije ukoliko s revizorom dogovori početak provedbe revizije u najranijoj fazi provedbe. Na taj način, revizor temeljem provedenih ranih postupaka revizije može pomoći pravovremenoj identifikaciji nepredviđenih rizika kako bi se njima efikasno upravljalo pri provedbi (usporedivo s pred revizijom pri standardnim revizijama financijskih izvještaja). 

Drugim riječima, korisnici sredstava ranim odabirom i uključivanjem adekvatnog i stručnog revizora za EU fondove u revizoru dobivaju partnera koji im u provedbi može i treba pomoći pravovremenim sugestijama, što će omogućiti izbjegavanje velikih pogrešaka te negativnih učinaka istih, a koji se manifestiraju u zahtjevu za povratom sredstava. 

Cilj prijave i korištenja EU sredstava svim uključenim stranama je da projekt bude proveden, sredstva svrsishodno iskorištena, rezultati dobiveni i projekt pozitivno ocijenjen od strane EK. A svaki uspješno proveden projekt ponos je i referenca svima, korisniku sredstava i nacionalnim provedbenim tijelima, ali i samoj Europskoj komisiji, jer predstavlja dokaz zrelosti društva za korištenje sredstava i snažno partnerstvo na svim razinama. Jednako tako, na ovaj način otvara nove prostore za svakog poduzetnika te osigurava dugoročnu održivost poslovanja, primjenjujući najbolje prakse i iskustva. 

Pretplatite se na naš newsletter